قالب های همکاری

در این مدل ایده پرداز تنها ایده اولیه را مطرح کرده و تمام حقوق مالکیت فکری ایده را به کافرما واگذار می نماید. همچنین مالکیت فکری ایده های برگزیده نشده، در اختیار ایده پردازان باقی می ماند.

در این مدل ایده پرداز منتخب به کارفرما مجوز غیرانحصاری به منظور پیاده سازی/اجرا/تجاری سازی راهکار خود را واگذار می نماید.

در این مدل پروپوزال های کتبی ارائه شده ایده پردازان، توسط کارفرما ارزیابی شده و پس از پذیرفته شدن ایده، ایده پرداز تنها یک مجوز غیر انحصاری و قابل انتقال برای پیاده سازی/اجرا/تجاری سازی راهکار خود اعطا می کند. همچنین ایده پرداز نیازی به انتقال حقوق مالکیت فکری خود ندارد.

در این مدل نیازی به انتقال مالکیت معنوی و یا حق امتیاز نبوده و کارفرما پس از بررسی پیشنهادات ایده پردازان، با ایده پرداز منتخب قرارداد مشارکت امضا خواهند نمود.