فراخوان طرح هاي تصفيه پساب هاي صنعتي

گروه سرمايه گذاري توسعه ملی، با اعتقاد به مسئوليت اجتماعي خود درخصوص ايجاد محيط زيستي سالم تر اقدام به برگزاري فراخواني در زمينه تصفيه پساب هاي صنعتي نموده است, تا با شناخت ظرفيتهاي موجود و شناخت افراد مبتکر و متخصص و نوآور در زمينه هاي مربوطه به نوآوري و توسعه در اين عرصه ورود نمايد . فراخوان طرح هاي تصفيه پساب هاي صنعتي يکي از فرصتهاي جديد معرفي شده توسط گروه ميباشد, که برای مشارکت در آن، می‌توانید به تکمیل فرمهاي مربوطه و ارسال اطلاعات اقدام نمائید تا پس از ارزیابی اولیه و درصورت انتخاب, بر اساسِ رویه‌های سازمانی گروه توسعه ملی با شما تماس گرفته شود. بديهي است تکميل و ارائه اطلاعات و ثبت نام مشارکت کنندگان هيچگونه مسئوليتي براي گروه ايجاد نخواهد کرد.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

بر روي موارد زير کار کرده ام*
کارهايم در حوزه هاي زير است*