فراخوان طرح هاي انرژي هاي پاک و تجديد پذير

گروه سرمايه گذاري توسعه ملی، با اعتقاد به مسئوليت اجتماعي خود درخصوص ايجاد محيط زيستي سالم تر اقدام به برگزاري فراخواني در زمينه انرژي هاي پاک و تجديد پذير نموده است, تا با شناخت ظرفيتهاي موجود و شناخت افراد مبتکر و متخصص و نوآور در زمينه هاي مربوطه به نوآوري و توسعه در اين عرصه ورود نمايد . فراخوان طرح هاي انرژي هاي پاک و تجديد پذير يکي از فرصتهاي جديد معرفي شده توسط گروه ميباشد, که برای مشارکت در آن، می‌توانید به تکمیل فرمهاي مربوطه و ارسال اطلاعات اقدام نمائید تا پس از ارزیابی اولیه و درصورت انتخاب, بر اساسِ رویه‌های سازمانی گروه توسعه ملی با شما تماس گرفته شود. بديهي است تکميل و ارائه اطلاعات و ثبت نام مشارکت کنندگان هيچگونه مسئوليتي براي گروه ايجاد نخواهد کرد.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

بر روي موارد زير کار کرده ام*
کارهايم در حوزه هاي زير است*