فراخوان طرح نمونه سازي خودرو

گروه سرمايه گذاري توسعه ملی، با اعتقاد به اینکه نیروی انسانی سرمایۀ اصلی و محور پيشران نوآوري و توسعه است، شناخت افراد و تيم هاي مبتکر متخصص و سخت‌کوش و ايجاد بستر تعامل و همکاري با ايشان را سرلوحۀ راهبردهای توسعه خود قرار داده و به همين منظور همواره فرصت‌های روز افزوني را در مسير نوآوري و توسعه فراهم آورده است. فراخوان طرح نمونه سازي خودرو دست ساز بر پايه پلت فرمهاي موجود يکي از فرصتهاي جديد معرفي شده توسط گروه ميباشد, که برای مشارکت در آن، می‌توانید به تکمیل فرمهاي مربوطه و ارسال اطلاعات اقدام نمائید تا پس از ارزیابی اولیه و درصورت انتخاب, بر اساسِ رویه‌های سازمانی گروه توسعه ملی با شما تماس گرفته شود. بديهي است تکميل و ارائه اطلاعات و ثبت نام مشارکت کنندگان هيچگونه مسئوليتي براي گروه ايجاد نخواهد کرد.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

بر روي موارد زير کار کرده ام*
کارهايم در حوزه هاي زير است*